Privacyreglement

Privacyreglement Kinderpraktijk Ubuntu

In dit Privacyreglement gebruik ik een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement 

Kinderpraktijk Ubuntu mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Kinderpraktijk Ubuntu de plicht om haar cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Kinderpraktijk Ubuntu worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Kinderpraktijk Ubuntu vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Kinderpraktijk Ubuntu in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Kinderpraktijk Ubuntu expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Kinderpraktijk Ubuntu gebruikt en het doel van het gebruik.

Kinderpraktijk Ubuntu verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant of cliënt wordt of bent van Kinderpraktijk Ubuntu. Kinderpraktijk Ubuntu verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen het BSN- nummer. Van ouders van cliënten verzamelt Kinderpraktijk Ubuntu het e-mailadres en telefoonnummer. Kinderpraktijk Ubuntu verzamelt de persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten met Kinderpraktijk Ubuntu sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Kinderpraktijk Ubuntu verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Kinderpraktijk Ubuntu -organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Kinderpraktijk Ubuntu met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Kinderpraktijk Ubuntu verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Kinderpraktijk Ubuntu  worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Kinderpraktijk Ubuntu beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Kinderpraktijk Ubuntu om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Kinderpraktijk Ubuntu hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Kinderpraktijk Ubuntu verstrekte persoonsgegevens;
 • Kinderpraktijk Ubuntu heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Kinderpraktijk Ubuntu zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Uw rechten als betrokkene 
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij shelleyensink@outlook.com aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Kinderpraktijk Ubuntu.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Kinderpraktijk Ubuntu opnemen en probeert Kinderpraktijk Ubuntu er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Kinderpraktijk Ubuntu? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met mij opnemen.

Uiteraard zal Kinderpraktijk Ubuntu ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Kinderpraktijk Ubuntu. Privacyreglement Kinderpraktijk Ubuntu versie juni 2018

Kindercoach&Kindertolk Shelley Ensink